Autor/s: Tardà, A.
TÝtol: Keep & Eat: Un nou concepte per aprofitar els aliments frescos a les grans ciutats
TemÓtica: Sistemes d'Informaci├│ Geogr├áfica
Publicat a: Revista Catalana de Geografia
IV època / volum XIX / núm. 49 / octubre 2014
Font: -
URL: http://www.rcg.cat/articles.php?id=299

 

KEEP & EAT: UN NOU CONCEPTE PER APROFITAR ELS ALIMENTS FRESCOS A LES GRANS CIUTATS

A. Tardà

 

Introducció

L'eslògan Keep & Eat simbolitza de manera abreujada el projecte "New concept to use fresh food by smart packaging, location-based services and social communities' leadership in European Cities" presentat en el treball de recerca del curs de postgrau IC-Cartotechnology 2013-2014. Aquest treball i el seu pla de comunicació es van dissenyat com una solució global per aprofitar els excedents dels aliments frescos a les grans ciutats i millorar la dieta nutricional de les classes més desfavorides.

La Comissió Europea ha creat el programa Horizon 2020 per repensar la societat europea mitjançant la recerca, la innovació i la competivitat. En aquest sentit té algunes convocatòries (calls) molt adequades a la recerca i millora de l'aprofitament de la informació geoespecial. En concret aquest treball que es presenta té l'objectiu de simular la presentació a la Call-Smart Cities and Comunities 2014-2015 per millorar la gestió i aprofitament dels aliments frescos a tres ciutats europees, Barcelona, Londres i Bolonya, per després ser extrapolable a la resta de les grans ciutats.

El treball vol demostrar que els avenços tecnològics en la geionformació poden ser una eina eficaç per a la reducció del malbaratament alimentari, gran tema de debat en les comunitats urbanes modernes i la mateixa Comissió Europea. Reconegut aquest problema, la mateixa comissió va aprovar el 2012 el projecte EU FUSIONS1 (framework programme 7) que es dedica a l'estudi de com aprofitar els aliments abans d'esdevenir residus des la innovació social. Aquest projecte ha obert la caixa dels trons amb xifres esfereïdores dels malbaratament alimentari, part d'ell generat en la fase d'embalatge i distribució. Creix, doncs, una necessitat en trobar solucions també des de la innovació tecnològica que ajudi als agents socials més actius a optimitzar al màxim els recursos alimentaris.

De fet, dins la política de Horizons 2020 és molt important que els treballs tinguin una continuació i millora de la feina feta fins el moment, per tant, aquest projecte que es presenta té la voluntat de millorar el tema del malbaratament alimentari des d'un vessant tècnologíc i logístic.


Exposició de la problemàtica

Des de l'any 2007 més de la meitat de la població mundial es troba vivint en les ciutats i la perspectiva és que la creixement urbà continuarà en les següents dècades i així sembla que està succeint. La FAO considera que aquest moviment demogràfic empitjora encara més la pobresa alimentaria a les grans ciutats i que el problema no s'està enfrontant de forma adequada.2

Tot i així han sorgit algunes iniciatives globals que estudien i treballen per prevenir el malbaratament alimentari com poden ser SAVE FOOD - Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction per la FAO i Messe Dusseldorf i Zero Hunger Challenge per les Nacions Unides o a nivell europeu Stop Food Waste per la mateixa Comisió Europea (CE), on van redactar el document Joint declaration against food waste3 on diferents agents socials, polítics i intel·lectuals presenten iniciatives conjuntes per prevenir i reduir els residus alimentaris. En aquest doument, en el punt tercer recull la idea de reunir el nombre màxim de col•laboradors i entitats per compartir tecnologies, processos, projectes i idees per incrementar la capacitat dels països europeus en trobar solucions pel malbaratament alimentari. Algunes iniciatives socials tant a nivell nacional, regional o local, ja han aparegut amb força i amb èxit com Love food hate waste a Anglaterra, Stop spild af mad a Denmark i Prou malbaratar aliments a la ciutat de Barcelona.

Keep & Eat neix com a conseqüència dels primers resultants del projecte EU-FUSIONS per millorar la capacitat tecnològica de l'aprofitament dels aliments a les grans ciutats i subscriu els objectius principals de la CE basats en reduir un 50% el malbaratament alimentari i reduir un 20% les pèrdues en la cadena de distribució dels aliments pel 2020.


El projecte Keep & Eat

Les àrees urbanes d'Europa tenen excedents de aliments derivats de la sobreproducció i de la seva mala distribució. Aquesta proposta de projecte d'Horizons 2020 es focalitza en la darrera etapa de la distribució i gestió dels aliments a la ciutat abans d'esdevenir residu.

Les pèrdues d'aliments a les llars, restaurants i comercialització a l'engròs i al detall es deuen en bona mesura a l'incorrecte embalatge i a una manca de coordinació, distribució i emmagatzemant dels productes frescos, però també són culpables les estrictes legislacions basades en el concepte de seguretat alimentària i a les restriccions merament estètiques o visuals dels productes frescos com la mida, la forma o el color. En termes generals els aliments peribles com fruites, verdures, carn i peix pateixen més malbaratament.

La solució tècnica que s'ha estudiat té la voluntat d'ésser general i global pels productes frescos però en les primeres fases del treball es centra inicialment amb fruites i verdures.

El projecte es pensat com la fusió de diferents coneixements i experiències originals d'universitats, entitats socials, empreses del sector tecnològic que tots junts poden aportar la solució tècnica per ser més eficients a l'hora de arribar el ciutadà. Per tant, es crea un consorci de 7 actors que lideren l'estudi en set grups de treball (Working Package). En la figura 1 es mostra la proposta de la participació de sis països europeus amb 7 possibles entitats.

 

49_04_01
Figura 1: Proposta de països i entitats que podrien participar del projecte.


El projecte no només avançarà en la solució tècnica si no que des de l'inici es guiarà per un pla de Comunicació que conduirà que tots els progressos siguin coneguts per les ciutats pilot, la CE i els ciutadans europeus en general. A més un dels grups de treball serà el coordinador intern del projecte i el responsable de comunicar-se amb els responsables del Horizon 2020 (technical Officer).


L'equip

En concret, Consorci de Keep & Eat esta format per 7 grups de treball, el primer dels quals (WP1) exerceix la coordinació del projecte, tres grups (WP 3, 4 i 5) són els encarregats de la recerca tecnològica, i els altres tres (WP 2, 6 i 7) es dediquen a la comunicació i la disseminació del projecte. En la figura 1 es mostra la relació entre els diferents grups de treball.

49_04_02 

Figura 2: Diagrama de les relacions entre els grups de treball (WP) de Keep & Eat.


El lideratge de cada grup de treball es representat per una entitat del consorci destacada pel seu bagatge i experiència a la tasca que l'ocupa dins el consorci. Aquest entitat posa al servei del projecte un professional per liderar el grup. Tot així, cada grup de treball esta format per diferents membres del consorci afins a la temàtica tractada.

WP1, Project management: Coordinació amb tots els grups de treball, realització del calendari de tasques, reunions i fites. Tenir informat al coordinador de la Unió Europea. Vetllar pel compliment del pla de comunicació.
WP2, Impactes econòmics i legals: Ha d'avaluar la situació econòmica i legal actual a Europa sobre el malbaratament alimentari en la distribució a les ciutats. Ha de fer les previsions econòmiques i legals a l'acabament del projecte i la seva projecció fins el 2020. Ha de buscar mecanismes legals i financers per que la solució tecnològica sigui possible.
WP3, Embalatge i etiquetatge intel·ligent: Repensar com un producte perible ha de ser embalat per reduir l'impacte ambiental de l'embolcall i per evitar que l'aliment esdevingui residu. S'estudiarà nous materials per embalar, noves etiquetes amb sensors i es faran testos al laboratori.
WP4, LBS (Localition Based Services) per distribuir i emmagatzemar: Controlar els paquets intel•ligents tant a l'exterior durant els trajectes com a l'interior de camions, magatzems i neveres, buscar vies de localització continuada amb sistemes de localització optimitzats. Col·locació de biosensors per controlar la temperatura i humitat del producte tant en l'embalatge com en l'ambient o es mou. L'objectiu final és cercar la traçabilitat del producte entre el donador i el receptor controlant que els aliments es trobin sempre a la temperatura adequada per allargar la seva vida útil.
WP5, Arquitectura del servei: Crear una plataforma de GIS tan web com mòbil per a la gestió dels aliments peribles sobrers que posarà en contacte els donadors amb els usuaris finals. L'aplicació serà un sistema expert que calcular en temps real els espais disponibles per rebre aliments frescos com neveres, cuines de caràcter social, el temps aproximat de que es disposa per fer la transacció, l'estat del producte, el repartiment adequat i els controls de que tot funciona correctament tan en termes de gestió com de seguretat alimentària.
WP 6, Implementació i casos d'ús: Potenciar les xarxes socials necessàries en les ciutats escollides per crear nous llocs de treball de caràcter social, animar als voluntaris i menjadors socials a aprofitar productes frescos per poder fer menjars més saludables a les classes més desfavorides. La implementació es farà a tres ciutats europees, Londres, Bolonya i Barcelona, totes elles amb una llarga tradició de treball social pels més desafavorits.
WP7, Comunicació, disseminació i marketing: Buscar donadors dins del la comercialització a l'engròs i al detall i fer participar els ens socials de les ciutats del nou circuit d'aprofitament. Els resultats es donaran a conèixer a altres sectors de la societat com administracions públiques, ciutadans i empreses. controlarà tècniques de disseny i marketing i és l'encarregat de consensuar i difondre el pla de comunicació.


Solució tècnica

Des del punt de vista tècnic els aliments frescos necessiten unes millores tècniques en l'embalatge, en els equips d'emmagatzemar, en els sistemes de control, en les cambres de refrigeració, en les zones de processos d'aliments com cuines i durant la distribució per què els usuaris finals pugui gaudir dels aliments amb la màxima seguretat i fiabilitat fins el darrer moment de la seva vida útil. Totes aquestes fases han de ser tractades conjuntament per assegurar la traçabilitat dels aliments i assegurar-se de que no hi ha pèrdues ni alteracions del producte.

El projecte es basa en l'estudi d'un nou embalatge intel•ligent que estigui sensoritzat durant tot el procés de transport i lliurament. Totes les dades enregistrades del paquet seran comunicades dins de la plataforma que gestiona i interpreta els continguts per oferir el receptor el producte amb els millors condicions possibles en temps real. Cal introduir diferents instruments com naonsensors o biosensors i etiquetes connectades permanentment. Un esquema de l'arquitectura del servei es troba representat en la figura 2.

Existirà la xarxa de comunicació entre sensors sense fils (WSN) en diferents parts de la ciutat com supermercats, neveres i restaurants, menjadors, cabines de furgonetes o camions socials per controlar la temperatura i humitat del producte o les estances i els volums disponibles. També existirà xarxes basades en tecnologia GNSS per fer tot el seguiment de flotes i productes. Les localitzacions d'espais interiors seran mitjançant posicionaments per Wifi o BLE per els telèfons intel·ligents.


49_04_03

Figura 3: Arquitectura del sistema Keep & Eat.


La plataforma tan web com mòbil es basarà en un GIS actualitzat en temps real que fornirà de dades al sistema expert per prendre decisions de quina és la millor opció per aprofitar els aliments. Aquests resultats es trametran a partir d'una aplicació vàlida tant pels ordinadors com en els mòbils per connectar a tots els interessats.


Solució social

L' implementació de la solució tècnica es portarà a terme pel grup de treball 6 que recull tota l'experiència de les entitats de tipus social del consorci. En els objectius principals es troba millorar els canals de transferència dels aliments frescos de la ciutat en la seva darrera etapa d'aprofitament per esdevenir àpats més saludables i nutricionals per a la gent més desafavorida.

Amb aquesta estratègia es podrà millorar la dieta de les classes pobres de la ciutats, sobre tot, infants i ancians. Actualment hi ha iniciatives de molt d'èxit que podrien ser clars exemples del que es busca en aquest grup de treball. En la figura 3 es mostra la plana web inicial de l'organització sense ànim de lucre Food Cycle d'Anglaterra que des de fa anys treballar per donar àpats saludables als més desfavorits amb treball social i donacions d'aliments.

Al final del projecte caldrà haver demostrat la reducció del malbaratament alimentari a les tres ciutats pilot i redactar el protocol bàsic per obrir noves ciutats a implantar aquestes estratègies.

49_04_04

Figura 4: Food Cycle: ONG d'Anglaterra que treballa per evitar el malbaratament alimentari mitjançant els menjadors comunitaris.


Un darrer objectiu derivat del treball social en el projecte és potenciar les tasques voluntaris dins del gènere masculí. Tant els nois joves com els homes tenen una participació baixa a l'hora de treballar en projectes sense un retorn econòmic directe. Aquest projecte vol incentivar i potenciar aquesta col•laboració solidaria.


El calendari i el pressupost

El grup de treball 7 és l'encarregat de dur a terme tot el pla de comunicació i fer participar tant als altres grups de treball com les agents socials, polítics i tècnics involucrats en les tres ciutats pilots i assentar les bases per la continuïtat després de finalitzar el projecte al cap de tres anys.

Les dates més importants durant el projecte seran quatre, La primera serà en el mes 5 quan es presentarà tot el Pla de Comunicació. Després , el mes 15 quan es presentarà el primer prototip de la solució tècnica i integrada per reduir el malbarament alimentari. El mes 21 es farà un primer balanç de la implementació en les tres ciutats i on es descriuran les mancances i s'aplicaran les mesures correctives. Per últim, el mes 27 on es farà la validació definitiva de tota la solució per reduir el malbaratament alimentari i el seu aprofitament a les classes més desfavorides. En la taula 1 es mostra el resum de la informació temporal del projecte.

En concret, el projecte tindrà assignats 476 persona/mes amb una durada de 33 mesos i uns costos directes de 2.734.000 €, on el 80% són costos de personal. Hi hauran una partida menor de costos per subcontractació de serveis com el disseny de la campanya i els traduccions a 8 llengües oficials d'Europa de la pàgina web, l'aplicació mòbil i els materials impresos, amb un cost estimat de 189.000€. Comptabilitzant tots els costos la despesa serà de 3,5 M€.

49_04_05

Taula 1: Resum de les principals dates del projecte Keep & Eat.


El projecte no busca un retorn econòmic inicial de la solució tecnològica ja que els beneficiaris són les classes socials més baixes de les ciutats, però no descarta la creació d'una patent en cas de que aquesta solució s'integri en el circuit de la gestió en general d'aliments peribles. Aquestes consideracions són acordades per tots els membres del consorci abans d'iniciar el projecte.


Conclusions

El projecte s'ha plantejat per canviar els hàbits de les societat en les grans ciutats on la població llença grans quantitats de menjar fresc mitjançant un solució tècnica que ajudi al canvi social. Aquesta solució es focalitza en l'últim estadi dels aliments frescos un cop han arribat a la ciutat i cal aprofitar-los al màxim de les seves possibilitats. Aquest aprofitament serà possible gracies els canvis tecnològics que ajuden a mantenir la traçabilitat del producte, les propietats de l'aliment i l'optimització dels circuits de distribució i consum.

En l'actualitat els avenços en la eficàcia i miniaturització del sensors i les comunicacions sense fils han de posar-se al servei d'aquesta necessitat i resoldre les pèrdues i desaprofitament del menjar, un bé bàsic que ha d'estar a l'abast de totes les classes socials.

 

Notes

[1] http://www.eu-fusions.org/
[2] ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/ak003e/ak003e00.pdf
[3]
http://www.lastminutemarket.it/media_news/wp-content/uploads/2010/12/JOINT-DECLARATION-FINAL-english.pdf

 

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari