Autor/s: Institut Cartogràfic de Catalunya
Títol: Ortofoto i ortofotomapa de Catalunya 1:5 000, v.5.0
Any d'ediciķ: 0
Editorial: Institut Cartogràfic de Catalunya

Ortofoto i ortofotomapa de Catalunya 1:5 000, v.5.0
Edita: Institut Cartogràfic de Catalunya 
 

Des de l'any 1986, quan l'ICC va publicar els primers ortofotomapes en blanc i negre, fins a l'actualitat, s'han succeït diferents canvis metodològics, tant pel que fa a l'adquisició de les fotografies, com pel que fa a llur processament. Aquests canvis han donat lloc a una evolució de les especificacions dels productes ortofoto (producte imatge) i ortofotomapa (producte imatge amb toponímia i caràtula) a escala 1:5 000 fins a un total de cinc versions diferents.

La darrera d'aquestes versions, la versió 5.0 (v.5.0), s'ha elaborat emprant per primera vegada fotografies captades amb una càmera aèria digital de gran format. El producte orto s'obté amb processos totalment digitals.

El vol de la v.5.0 s'ha realitzat a una alçada de 4 500 metres per tal d'obtenir una mida del pixel al terra de 45 cm. Durant els anys 2005, 2006 i 2007 s'ha captat informació de tot el territori de Catalunya. De fet, la part interior de Catalunya s'ha fotografiat dues vegades, el 2005 i el 2007. A partir de l'any 2008 es farà una cobertura completa de Catalunya cada any. Complementàriament a l'ortofoto en color tradicional (canals RGB), també s'ha generat una ortofoto en infraroig color, a partir dels canals verd, vermell i infraroig de la càmera digital.

Una diferencia substancial respecte de la versió anterior (v.4), a banda de l'ús de càmeres digitals, és que s'aconsegueix molt bona continuïtat radiomètrica (cromàtica) requerida per a tot el territori. També cal emfasitzar la millora del procés de rectificació geomètrica, que converteix les fotografies en documents d'imatge tot mantenint l'escala. Per a aquesta versió s'ha utilitzat un model d'elevacions del terreny (MET) de triangles que procedeix de la informació vectorial del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000. Aquest model s'ha complementat amb informació especialment restituïda sobre algunes infraestructures urbanes rellevants, com ara ponts o bé autopistes. El MET s'ha utilitzat també en el procés de mosaic de les fotografies per tal d'evitar, fins on era possible, regions d'imatge estirada, que corresponen a zones de pendent molt pronunciat del territori i observades obliquament per alguns fotogrames.

D'altra banda, a partir d'un procés de generalització de la v.5.0 de l'ortofoto 1:5 000 de Catalunya, fusionant grups de 5 x 5 pixels i agrupant els fulls pertinents, s'ha generat la v.6.0 de l'ortofoto 1:25 000 de Catalunya.

Totes aquestes ortofotos (tant les de la versió 5.0 a escala 1:5 000, com les de la versió 6.0 a escala 1:25 000) es distribueixen gratuïtament a través del web de l'ICC com a producte d'imatge, ja sigui complementades amb metadades en les unitats del tall estàndard, ja sigui a través dels geoserveis. També es poden adquirir els ortofotomapes complementats amb toponímia i caràtula als centres d'atenció al públic.

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari