Autor/s: Institut Geològic de Catalunya i Institut Cartogràfic de Catalunya
Títol: Atles geològic de Catalunya 1:50 000
Any d'ediciķ: 2010
Editorial: ICGC

 

Atles geològic de Catalunya 1:50 000

El març de 2010 es va publicar l’Atles geològic de Catalunya 1:50 000, fruit d’un treball conjunt entre l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

El 1997 es va constatar la necessitat de disposar d’una cobertura geològica digital de Catalunya de més detall que la llavors existent, contínua i homogènia. El Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i l’ICC van iniciar el projecte de digitalització i homogeneïtzació dels fulls de Catalunya del Mapa Geológico de España 1:50 000, de l’Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

La tasca d’homogeneïtzar i de donar continuïtat territo­rial es va portar a terme a l’ICC, per mitjà del Servei Geològic de Catalunya, que llavors en formava part (actualment Institut Geològic de Catalunya).

El 2006 es va finalitzar la base geològica digital de Catalunya 1:50 000, la primera a aquesta escala a Europa. D’aquesta base s’han derivat els 41 fulls del Mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50 000, publicats entre 2005 i 2007, i l’Atles geològic de Catalunya 1:50 000, que ara veu la llum.

L’atles s’estructura en dues parts:

-  En la primera (138 pàgines) es presenta una descripció exhaustiva de la geologia de Catalunya acompanyada d’esquemes i mapes temàtics propis. Mostra el contingut dels mapes geològics i l’evolució històrica de la cartografia geològica, fins a arribar a les sèries geològiques actuals. El capítol dels mapes geotemàtics té un interès particular perquè permet una visió general de les unitats del relleu, de l'estructura geològica, de la tipologia de les roques, de les formes del relleu, del sistema hidrològic i de l'activitat sísmica. L'Atles atorga un interès especial als 550 milions d'anys d'història geològica de Catalunya, que es mostra amb la cronologia de 18 afloraments repre­sentatius i amb l'em­premta de l'ho­me sobre el territori. A­questa part es clou amb onze  talls geològics en zones significatives de Catalunya.

- En la segona part, que és el gruix essencial de l’obra, es pre­senta el ma­pa geològic 1:50 000 (en 202 pàgines) i  també  la  seva  llegenda  i  la metodologia  de la formació de la base geològica de Catalunya. La llegenda consta de 1 047 unitats geològiques identificades per un epígraf alfa­numèric i un  número  d'índex.  Per a  facilitar la lectura de la descripció de les unitats geològiques, s'ha elaborat un vocabulari que consta, aproximadament, de 600 mots o expressions.

També s'ha inclòs, com a novetat, l'etimologia breu de tots els termes que identifiquen les unitats geocronològiques, ordenats alfabèticament i cronològica.

L’Atles es tanca amb la bibliografia i l’índex toponímic que compta amb prop de 12 000 entrades de noms de lloc.

Amb la publicació d'aquest Atles es posa a l'abast del públic la geologia i la història geològica del nostre país, contribuint així al coneixement general d'aquesta disciplina. En aquest sentit, l'Atles esdevé una eina de referència, no tan sols per als professionals de la geologia i de les ciències de la Terra, sinó també per al públic en general.

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari