ISSN: 1988-2459

Núm: 49

Data: 13-10-2014

 

Presentació

El postgrau impulsat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, neix de la necessitat de proveir d’una eina als professionals de la geoinformació que els proporcioni les bases de les més avançades tècniques, les eines i el pensament crític, particularment en les àrees de la geomobilitat, les infraestructures intel·ligents i els geobeneficis.

Existint a Catalunya una finestra d’oportunitat per integrar les competències i expertesa d’una institució com l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, amb les oportunitats de generació de benefici i coneixement en geoinformació, es posa en marxa el postgrau IC_Cartotechnology (IC2) amb l’objectiu de generar excel·lència i massa crítica de qualitat a Catalunya en tota la cadena de valor de l’observació de la Terra, amb la definició, la gestió i la implementació de programes de transferència de coneixement i capacitació.

Millor geoinformació sobre el territori ÞMillora en la qualitat de les decisions i politiques a aplicar ÞIncrement beneficis econòmics, efectivitat, benestar ÞSocietat competitiva i competent afrontar nous reptes.

La planificació, organització i disseny del postgrau s’ha centrat en el disseny curricular i la selecció del professorat, en l’adequació d’instal·lacions, equipament i logística per a dur a terme el projecte, i en la difusió del projecte a diferents nivells.

 

Contingut

Els criteris que han definit el postgrau han estat:

  • Instrument de formació per dotar de competències i criteri en les tècniques i eines cartogràfiques més avançades, a un ampli rang de professionals de la Geoinformació, posant èmfasi en la gestió de programes i aplicacions operacionals en el camp de la Geoinformació, sempre des del pensament crític.
  • Plataforma de networking internacional per a assistents, professors i professionals; és el lloc per intercanviar idees i experiències diferents.


El postgrau contempla la divisió entre aprenentatge presencial (2 trimestres) i assistit (1 trimestre) per tal de garantir adequadament la transferència de coneixement entre el professorat i els estudiants.

IC2 ha cercat que l'alumne participi de manera activa en el procés ensenyament - aprenentatge, que siguin capaços de generar el seu coneixement d'una manera cada vegada més autònoma. L'estructura del programa contempla i facilita la progressiva adquisició d'autonomia per part de l'alumnat, dividint-se aquest en tres blocs diferenciats de 15 ECTS cadascun: convergència, central i d'aplicació.

Les sessions presencials (attended lessons) corresponen a sessions magistrals, tutories, documentació especialitzada i conferències magistrals d'experts internacionals. D'altra banda, l'aprenentatge assistit (assisted learning) es refereix a les hores d'estudi que l'alumne dedica a treballar els exercicis i estudis de casos plantejats.

En la etapa presencial alumnes i professorat interactuen de manera directa, es presenten conceptes teòrics, es revisen avantatges i limitacions de determinades tècniques i es proposen exercicis i casos pràctics i reals d'estudi per garantir l'assimilació conceptual per part dels estudiants.

El postgrau integra totes les disciplines, enfocaments i tècniques utilitzades per adquirir i gestionar la geoinformació, tenint en compte que aquestes dades són una part fonamental de les operacions científiques, administratives, jurídiques i tècniques que intervenen en el procés de producció i gestió d'informació espacial.

 

ICCARTOTECHNOLOGY va estar dissenyat, definit i s'ha portat a terme, en la seva primera edició, com una eina de capacitació i formació, com un servei indirecte implementat per l'ICGC.

L'ICGC ha aportat les seves habilitats, competències, coneixement i esforços , en suport a un programa, IC2, que en l'àmbit de la transferència de coneixement, articula part de la missió de la institució.

ICCARTOTECHNOLOGY, com a capacity building instrument, ha generat serveis directes, és a dir, activitat de suport al contacte, networking, formació, generació de noves competències, habilitats i idees orientada cap a la comunitat de la geoinformació, tant pròpia de l'ICGC com dels actors que hi han participat a nivell català, espanyol i europeu, com a lecturers, key note lecturers, estudiants o col·laboradors en les outreach activities.

ICCARTOTECHNOLOGY ha respòs per tant a la premissa de generar un servei cap a la comunitat, però intentant, de forma notable a partir de la fase central, fomentar el networking i el màrqueting de les competències pròpies de l'ICGC amb els lecturers internacionals. En definitiva s'han assolit els següents objectius:

  • Millor coneixement de nous actors, estratègies i tecnologies en la creació i distribució de la geoinformació.
  • Millor coneixement de nous actors que de forma indirecte poden resultar usuaris de la geoinformació i les seves necessitats.
  • Millor visualització internacional de les competències de l'ICGC i de com aquest tanca la cadena de valor amb un programa reglat, certificat i d'intensitat superior (45 ECTS).
  • Posicionament ICCARTOTECHNOLOGY en el teixit acadèmic i de provisió de postgraus.

 

Treballs de final de postgrau _IC2

En l'aprenentatge assistit paral·lel a les sessions presencials, el coordinador fa un seguiment del progrés dels alumnes i aclareix possibles dubtes o conceptes quan es detecta que manca assimilar algun coneixement. En la darrera fase del curs, el director així com els professors donen directrius i assessorament per a dur a terme el projecte de síntesi del postgrau.

Els treballs de projecte de síntesi de postgrau s'han centrat en la redacció de propostes pel programa HORIZON2020, en la crida a propostes de Smart cities and communities. Els projectes elaborats en el marc del postgrau IC2, dels que aquí en presentem els 5 millors, tenen com a denominador comú, la transformació de les dades geo, en coneixement, en àmbits com l'eficiència energètica, la mobilitat sostenible de persones i bens, indicadors de salut en entorns urbans, o una millor gestió del territori i dels seus recursos.

 

49_presentacio

Visita al planetari òptic-mecànic de la Facultat de Nàutica dels alumnes de la primera edició del IC2, com a outreach activity.

 

[info]

[cerca]

[info]