ISSN: 1988-2459

Núm: 56

Data: 12-09-2017


Editorial

Per a qualsevol actuació sobre el territori cal disposar del coneixement de l'estructura i de les propietats físiques del subsòl. És el cas de la planificació territorial i d'infraestructures, la gestió de riscos geològics, els estudis medi ambientals i l'aprofitament dels recursos o emmagatzematge geològic de gasos i fluids. En aquest sentit, la geofísica és una eina adient per investigar el subsòl mitjançant l'aplicació de mètodes no invasius i de baix cost.

El tema monogràfic d'aquesta edició de la Revista Catalana de Geografia és dedicat a l'exploració geofísica del subsòl. L'ICGC disposa d'infraestructura per a l'obtenció, processament, gestió i difusió de dades geofísiques del territori. Aquest és un aspecte clau per poder donar resposta, junt amb els estudis geològics, a qüestions que sovint ens plantegem com ara: què hi ha en el subsòl? quines propietats té? i en quin estat es troba?

En el primer article el lector podrà conèixer quina és la perspectiva del Servei Geològic de Canadà en relació a l'exploració de jaciments amb mètodes sísmics. Els següents articles presenten diferents estudis geofísics realitzats per l'ICGC per a projectes concrets: l’obtenció d’imatges i propietats físiques del subsòl a partir de mesures de testificació geofísica realitzades en sondejos; la recuperació i processament de dades geofísiques antigues aplicant metodologies més modernes que inclouen la integració de diferents tècniques per millorar els models geofísics i la seva interpretació geològica; l'aplicació de tècniques geofísiques per caracteritzar emplaçaments idonis d'emmagatzematge geològic de CO2 i, finalment, l'aplicació de tècniques basades en registres de soroll sísmic per caracteritzar l'arquitectura sedimentària dels deltes recents.

Confiem que la divulgació dels estudis del subsòl mitjançant tècniques geofísiques que ocupa aquest número serveixi per incentivar l'interès dels seus lectors per aquesta temàtica.

 

Sara Figueras
Coordinadora d'aquest número

 

[info]

[cerca]

[info]