ISSN: 1988-2459

Núm: 57

Data: 10-11-2017

Editorial

L’avaluació de la perillositat dels fenòmens geològics és una eina molt valuosa en la gestió i mitigació dels riscos geològics, tant per elaborar estratègies en la prevenció, protecció i correcció enfront dels diferents fenòmens, com per realitzar les polítiques de planificació i d’ordenació del territori escaients.

Aquesta edició de la Revista, dedicada als riscos geològics, exemplifica amb els 4 articles recollits, diverses tasques que l’ICGC fa per estudiar i avaluar els riscos geològics o associats, i també la seva previsió, prevenció i mitigació, segons les funcions que li són pròpies per la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de creació de l’Institut Geològic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya heretades a la Llei 2/2014 de creació de l’ICGC i la supressió de l’ICC i de l’IGC.

El primer article mostra la utilització de la geoinformació de base (ortoimatges, models digitals del terreny, dades lidar, etc.) que l’Institut realitza i publica periòdicament per cartografiar i quantificar els fenòmens geològics. Concretament, aquesta geoinformació s’usa per calcular el balanç sedimentari del corrent d’arrossegalls de l’Aubeta (Val d’Aran), el moviment de vessant més gran desencadenat per l’episodi de pluges que es va donar a la Val d’Aran el juny de 2013. El segon article es focalitza en l’auscultació o monitoratge dels moviments de terreny, tasca que permet obtenir dades quantitatives i qualitatives per analitzar l’evolució dels fenòmens i ava­luar la seva perillositat. Per aquest article s’han escollit tres localitzacions on l’Institut està aplicant aquestes tècniques: el barri de l’Estació de Sallent, Barberà de la Conca i Montserrat. Cadascun d’aquests emplaçaments es veu afectat per una problemàtica diferent com la subsidència, el moviment del terreny amb una gran esquerda associada i la caiguda de roques, respectivament. En el tercer article es presenta la Base de dades de moviments del terreny de Catalunya (LLISCAT) concebuda com el cos central del Sistema d’Informació de Riscos Geològics (SIRG) que recull tota la informació sobre riscos geològics de l’ICGC. Específicament, la base de dades LLISCAT és el catàleg que proporciona informació sobre el fenomen i la seva dinàmica, informació imprescindible per a la correcta avaluació de la perillositat geològica. El darrer article introdueix el marc global en el qual l’ICGC desenvolupa les seves tasques per a la prevenció del risc geològic, centrat en la planificació terri­torial i urbanística, i aprofundint en la zonificació del risc.

Esperem que els lectors gaudeixin de la lectura d’aquest monogràfic i agraïm als autors les seves contribucions.


Marta González i Jordi Pinyol

Coordinadors d’aquest número


Envia el teu comentari[info]

[cerca]

[info]