ISSN: 1988-2459

Núm: 59

Data: 21-01-2019

Editorial

En aquest número especial de la Revista Catalana de Geografia presentem les comunicacions llegides a les VIII jornades de l'Asociación de Cartotecas Públicas Hispano-Portuguesas (IBERCARTO) celebrades a la biblioteca de la Facultat de Ciències de la Universitat de Porto els dies 15-16 de novembre de 2018. Després de les primeres jornades celebrades a Sevilla, va ser la Biblioteca Nacional de Portugal en Lisboa la institució que ens va acollir i després d'un periple que ens ha portat a A Coruña, València, Santander, Madrid i Barcelona les tornem a celebrar a la Universitat de Porto.

En els catorze anys transcorreguts, des de 2004 fins al 2018, la nostra professió ha canviat enormement, a mesura que el nostre entorn cultural i social anava canviant. El procés de transformació de passar de fitxes de paper al núvol, no ha estat fàcil. No és només canviar d'habilitats, hem de canviar de mentalitat i això és un gran esforç. Crec que la nostra associació ens ha ajudat en aquest camí de transformació. La possibilitat d'intercanviar informació, parlar de la nostra quotidianitat, comentar les nostres experiències i veure'ns cada dos anys és una experiència positiva per a tothom. La prova és que estem aquí, iniciant una nova reunió amb noves propostes i nous temes, sense oblidar que la base de la nostra professió és la cartografia i que la seva conservació i difusió és el nostre objectiu final.

En aquests dos dies hem debatut sobre la multitud d'aspectes que convergeixen les nostres cartoteques: des de les qüestions més tècniques: programaris, codis, sistemes d'informació geogràfica... fins a les més físiques sobre com guardar els mapes de formats impossibles, com restaurar els atles o com transportar els mapes per a les exposicions. Hem vist com les nostres cartoteques cada vegada són més complexes però, amb la crisi, cada vegada tenen menys recursos. En alguns casos més que parlar de grups interdisciplinaris hem de parlar d'un únic cartotecari-orquestra que ha de saber de tot. Aquests catorze anys de recorregut també ens donen peu a parlar de canvi de generació. En l'anterior trobada, a Madrid, en una ponència es va parlar de la història de l'Associació, que ja té el nostre grup d'emèrits, dels quals encara podem aprendre moltes coses. La nostra associació també pot ser la plataforma de transmissió del coneixement cap als nous cartotecaris i aquestes trobades són una de les millors plataformes per aconseguir-ho.

---

Presentamos en este número especial de la Revista Catalana de Geografia, las comunicaciones leídas en las VIII jornadas de la Asociación de Cartotecas Públicas Hispano-Portuguesas (IBERCARTO) celebradas en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oporto, los días 15-16 de noviembre de 2018. Después de las primeras jornadas celebradas en Sevilla fue la Biblioteca Nacional de Portugal en Lisboa la institución que nos acogió y después de un periplo que nos ha llevado a A Coruña, Valencia, Santander, Madrid y Barcelona recalamos en la Universidad de Oporto.

En los catorce años que han transcurrido, desde 2004 hasta 2018, nuestra profesión ha cambiado enormemente, a medida que nuestro entorno cultural y social estaba cambiando. El proceso de transformación del paso de ficheros de papel a la nube, no ha sido fácil. No es sólo cambiar de habilidades, tenemos que cambiar de mentalidad y esto es un gran esfuerzo. Creo que nuestra asociación nos ha ayudado en este camino de transformación. La posibilidad de intercambiar información, hablar de nuestra cotidianidad, comentar nuestras experiencias y vernos cada dos años es una experiencia positiva para todos. La prueba es que estamos aquí, iniciando una nueva reunión con nuevas propuestas y nuevos temas, sin olvidar que la base de nuestra profesión es la cartografía y que su conservación y difusión es nuestro objetivo final.

En estos dos días estuvimos discutiendo sobre la multitud de aspectos que convergen en nuestras cartotecas: desde las cuestiones más técnicas: softwares, códigos, sistemas de información geográfica... hasta las más físicas: cómo guardar los mapas de formatos imposibles, cómo restaurar los atlas o cómo transportar los mapas para las exposiciones. Hemos visto cómo nuestras cartotecas cada vez van siendo más complejas, pero con la crisis cada vez tienen menos recursos. En algunos casos más que hablar de grupos interdisciplinarios, tenemos que hablar de un único cartotecario-orquesta que debe saber de todo. Estos catorce años de recorrido también nos dan pie a hablar del cambio de generación. En el pasado encuentro en Madrid una ponencia ya habló de la historia de la asociación y ya tenemos nuestro grupo de miembros eméritos, de los cuales aún podemos aprender muchas cosas. Nuestra asociación también puede ser la plataforma de transmisión del conocimiento hacia los nuevos cartotecarios y estos encuentros son una de las mejores plataformas para ello.

 

---

Este volume especial da Revista Catalana de Geografia reúne as comunicações apresentadas no VIII Encontro do Grupo de Trabalho de Cartotecas Públicas Luso-Espanholas (IBERCARTO) realizado na biblioteca da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto nos dias 15-16 de Novembro de 2018. Após o primeiro simpósio realizado em Sevilha, foi a Biblioteca Nacional de Portugal em Lisboa, a instituição a nos acolher e depois de um périplo que nos levou a A Coruña, Valência, Santander, Madrid e Barcelona o celebramos novamente na Universidade do Porto.

Nos catorze anos transcorridos, de 2004 a 2018, nossa profissão mudou enormemente, à par que nosso ambiente cultural e social estava mudando. O processo de transformação de passar do papel para a nuvem não foi fácil. Não é apenas mudar as habilidades, temos que mudar a mentalidade e isso é um grande esforço. Acreditamos que nossa associação ajudou-nos no caminho de transformação. A possibilidade de trocar informações, conversar do nosso dia-a-dia, comentar nossas experiências e nos ver a cada dois anos é uma experiência positiva para todos. A prova é este encontro, iniciando uma nova reunião com novas propostas e novas questões, mas sem esquecer que a base da nossa profissão é a cartografia e que a sua conservação e divulgação é o nosso objetivo final.

Nos dois dias do Encontro foram debatidas a multiplicidade de aspetos a convergir nas nossas cartotecas: das questões mais técnicas: software, códigos, sistemas de informação geográfica... até as mais físicas, apontando a como salvar os mapas de formatos impossíveis, como restaurar os atlas ou como transportar os mapas para exposições. Vimos como nossas cartotecas estão a se tornar cada vez mais complexas, mas, com a crise, elas têm cada vez menos recursos. Em alguns casos, mais do que falar de grupos interdisciplinares, temos que falar de um único cartotecário-orquestra que tudo precisa saber. Os nossos catorze anos de percurso dão-nos também uma posição para falar sobre a mudança de geração. Em um artigo apresentado na reunião anterior, em Madrid, falamos da história da nossa Associação, que já possui o seu grupo de eméritos, dos quais ainda podemos aprender muitas coisas. Nossa associação também pode ser a plataforma para a transmissão de conhecimento para os novos cartotecários e as nossas reuniões são uma das melhores plataformas para alcançar o objetivo.

 

0_editorial_foto

 

Carme Montaner
Presidenta de la Asociación de Cartotecas Públicas Hispano-Portuguesas (IBERCARTO)


Envia el teu comentari[info]

[cerca]

[info]