ISSN: 1988-2459

Núm: 29

Data: 22-03-2007

 

La Revista Catalana de Geografia inicia en aquests moments la seva quarta època, aquesta vegada posant-se al dia de les innovacions tecnològiques, en suport digital. La revista va ser una iniciativa de la Societat Catalana de Geografia, el 1978, finançada pel seu soci i mecenes Josep Maria Puchades i Benito (1913-1982). Amb el traspàs del senyor Puchades, la Revista fou adquirida per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, on encara es publica. La Revista ha tingut diverses etapes des d’aleshores. La segona començà el 1985, publicant dos números l’any a tot color, fins al 1993. L’any següent amplià el seu abast disciplinar, obrint-se cap a totes les ciències de la Terra, amb el nom de Terra, que es publicà fins al 1996.

Ara, una mica més de deu anys després torna a sortir, amb la flexibilitat que li dóna aquest nou suport. Cada mes aniran apareixent articles nous, mentre que les informacions i notícies es mantindran mentre siguin vigents. Des del punt de vista lingüístic, els articles s’accepten en qualsevol llengua d’ús en el nostre país; preferentment en català, és clar, però també es publicaran en castellà i en anglès, en francès i en italià o en portuguès. El que es tracta és d’oferir una plataforma ràpida i flexible que permeti donar a conèixer els avenços i els debats que es donen en Geografia i en Cartografia i en la Ciències de la Terra en el seu conjunt. Els articles, que com s’ha dit, canviaran mes a mes, seran arxivats i a través de diversos codis (títol, autor, tema) podran ser consultats sempre. En aquest sentit, es publicaran els textos tal i com els trametin els autors, tal com s’indica en les normes que s’han elaborat a aquest efecte.

El sistema adoptat en la nostra publicació ha de permetre, a més, que els lectors afegeixin comentaris als articles o a les informacions que publiquem. Així, seguint les normes bàsiques de la correcció, podran obrir-se nous debats als problemes i solucions que es plantegin, cosa que donarà, sens dubte, major vida a la pròpia revista i a les nostres disciplines.

Esperem que la revista tingui l’acollida que mereix i que els articles i informacions comencin a confluir cap a l’adreça: editor@rcg.cat. Els nostres avaluadors en faran una valoració ràpida i abans d’un mes han de poder-se publicar, depenent de l’estat de la programació concreta de la Revista.

Aquesta primera sortida es dedica a la publicació de diverses aportacions, totes en llengua anglesa, fetes des de la Geologia. La primera és d’un grup d’investigadors italians que planteja l’estudi geològic de l’àrea metropolitana de Nàpols, a partir dels nous fulls del seu servei geològic. El segon és també un article col·lectiu que analitza els problemes de la cartografia dels riscs litorals que poden estar connectats amb el canvi climàtic. El tercer, de Nicolas Parubets, comenta els canvis que presenta el nou mapa geològic dels fons marins i presenta les seves potencialitats en la predicció del terratrèmols més grans. Finalment, el quart, de Kristine Asch, presenta els resultats de l’IGME 5000 per al coneixement on-line de la geologia europea.

Carles Carreras i Verdaguer
Director

[info]

[cerca]

[info]