Nom esdeveniment: Creació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Lloc: Barcelona

 

Creació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya


En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 6551, de 30 de gener de 2014, es publica la Llei 2/2014, de creació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i la supressió de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i de l'Institut Geològic de Catalunya (IGC). Aquesta nova institució entra en funcionament l'1 de febrer de 2014.

L'ICGC adopta la forma jurídica d'entitat de dret públic, i té personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa, tècnica i econòmica, i plena capacitat d'obrar en les seves funcions.

Llurs funcions són les relacionades amb l'exercici de les competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les d'impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl, en els termes establerts per la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, i per la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya.

L'Administració de la Generalitat, mitjançant el departament d'adscripció, i l'ens han de subscriure un contracte programa que inclogui la definició anual dels objectius a assolir, la previsió de resultats que cal obtenir i els instruments de seguiment i control i d'avaluació a què l'activitat de l'entitat s'ha de sotmetre durant la vigència del contracte.

L'ICC té un currículum d'aprovació i d'execució de quatre contractes programa, tots ells aprovats pel Govern, des del CP I, aprovat el 1997. I l'IGC compta amb un currículum de dos contractes programa, aprovats pel seu Consell Rector. Aquesta experiència ha enfortit, racionalitzat i orientat ambdues institucions.

Ara cal afrontar el CP I (2014-2017), nou contracte programa com a Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, tenint en compte l'experiència passada d'ambdues institucions, ara unides. En el marc del moment econòmic i social actual i en el si d'aquesta "dècada perduda" 2008-2018 de crisi econòmica, cal que aquest ecosistema de crisi informi fefaentment de l'estratègia en què s'inserirà l'activitat de l'ICGC en els propers quatre anys.

Cal continuar estenent i organitzant la geoinformació dels productors (com a mínim els institucionals) i intensificar el seu ús mitjançant la consulta de necessitats i casos d'ús, i la subseqüent adequació dels productes a perfils d'usuari/aplicacions específiques si s'escau.

Els punts bàsics de l'ICGC són:
- No perdre les fites assolides i/o mantenir-les en les seves arrels més útils.
- Fer de l'eficiència tòpic i bandera.
- Impulsar el coneixement com a únic salvavides que ens mantindrà vius a la fi de la crisi.

 

 

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari