ISSN: 1988-2459

[Col·laboracions]

La Revista Catalana de Geografia dóna la benvinguda als professionals i investigadors dels camps de la geografia, cartografia, fotogrametria, geodèsia, sistemes d'informació geogràfica i la resta de disciplines que formen les ciències de la Terra.

Els articles que vulgueu que tinguem en consideració per a la seva publicació cal enviar-los a l'adreça: rcg@icgc.cat i, un cop examinats pel Consell editorial, se us comunicarà si són acceptats per a la seva publicació.

Cada article s'ha d'acompanyar de l'adreça de correu electrònic de l'autor, el seu nom i cognom/s, la seva ocupació i l'entitat on la desenvolupa, i el camp temàtic on pertany l'article (Cartografia, Cartografia històrica, Fotogrametria i posicionament, Geografia física, Geografia humana, Geodèsia, Geologia, Informàtica, Infraestructura de Dades Espacials, Sistemes d'informació geogràfica, Teledetecció).

L'article s'ha de lliurar amb el seu aspecte definitiu, en format MS Word (o compatible), no pot tenir més de 8 pàgines escrites amb Verdana cos 9, interlineat senzill i un màxim de 8 il·lustracions.

Els articles poden portar notes. Aquestes sortiran al final.

Tornar a l'inici

************************************************************************************************

[Colaboraciones]

La Revista Catalana de Geografia da la bienvenida a los profesionales e investigadores de los campos de la geografía, cartografía, fotogrametría, geodesia, sistemas de información geográfica y el resto de disciplinas que forman las ciencias de la Tierra.

Los artículos que deseen que tengamos en consideración para su publicación deben enviarlos a la dirección: rcg@icgc.cat y, una vez examinados por el Consejo editorial, se les comunicará si son aceptados para su publicación.

Cada artículo debe de ser acompañado de la dirección de correo electrónico del autor, su nombre y apellido/s, su ocupación y la entidad donde la lleva a cabo, y el campo temático del artículo (Cartografía, Cartografía histórica, Fotogrametría y posicionamiento, Geografía física, Geografía humana, Geodesia, Geologia, Informática, Infraestructura de Datos Espaciales, Sistemas de información geográfica, Teledetección).

El artículo se debe entregar con su aspecto definitivo, en formato MS Word (o compatible), no puede tener más de 8 páginas escritas con Verdana cuerpo 9, interlineado sencillo y un máximo de 8 ilustraciones.

Los artículos pueden llevar notas. Éstas saldrán al final.

************************************************************************************************

[Collaborations]

Revista Catalana de Geografia welcomes professionals and researchers in the fields of geography, cartography, photogrammetry, geodesy, geographic information systems and other disciplines of Earth sciences.

Please send the articles that you would like us to consider for publication to the following address: rcg@icgc.cat. Once they have been examined by the Editorial Board, you will be informed if they have been accepted for publication.

Each article must be accompanied by the author's e-mail address, name and surname(s), occupation and the organization in which he or she works, and the specific field of the article (Cartography, Historical cartography, Photogrammetry and positioning, Physical geography, Human geography, Geodesy, Geology, Computing, Spatial Data Infrastructure, Geographic information systems, Remote sensing).

The article must be delivered as it is to appear, in MS Word (or a compatible format), containing no more than 8 pages written with Verdana font size 9, single line spacing and a maximum of 8 illustrations.

The articles may contain notes. These will appear at the end of the text.

[info]

[cerca]

[info]